top of page

30-06-2021

Dato:

Debat: Udvikling kræver nytænkning

LEJRE KOMMUNE: Gennem de seneste 20 år er der sket meget i Lejre Kommune. Det meste har været godt for kommunens udvikling, men i takt med den seneste massive tilflytning af nye borge¬re, står det mere end klart, at der er grund til at tænke nyt og anderledes. De massive protester om aktuelle udstyk¬ninger og planer herfor - og ikke mindst mangel på insti-tutionspladser til de mindste - er et godt eksempel her på. Andre har i medierne slået på tromme for yderligere boli¬gudvikling. Dilemmaerne står således i kø for at blive løst på bedste vis!
Som konservativ er min til¬ gang til problemstillingen om mere udvikling contra stil¬ stand og mindre udvikling af¬ balanceret. Selvfølgelig skal udviklingen og nytænkningen af Lejres 49 unikke landsbyer være en vigtig fælles opgave.
Vi skal understøtte det nære fællesskab og sørge for, at vore skønne landska¬ber og natur en væsentlig
styrke for det enkelte menne¬ske. Derfor skal vi passe på og ikke udbygge for enhver pris. Visse landsbyer bør helt friholdes for flere boliger, me¬dens andre måske godt kun¬ne bruge flere boliger. Det må bero på de lokale forhold og fra et konservativt synspunkt skal vi sikre bedst mulige vil¬ kår for landsbyerne. Det er kendt, at Lejres befolkning bliver ældre, så derfor er der behov for fleksible boliger, der afspejler behovet for en seniorbolig. Jeg har selv ta¬get initiativ til et nyt bofælles¬ skab i Lejre og sammen med flere andre glæder jeg mig til at kunne bo tæt med andre. Det giver tryghed for den en¬kelte og er med til at vi gen¬sidigt kan hjælpe hinanden i dagligdagen.
Det kunne måske være en model, som flere andre rundt i kommunens landsbyer kun¬ne blive inspireret af. For der er uden tvivl behov for fle¬re boliger til folk, der gerne vil flytte til en mindre bolig i ét plan. Alternativet er jo, at den enkelte borger skal forla¬de kommunen, når vedkom¬mende enten bliver skilt el¬ler mister en ægtefælle eller
kæreste eller man som ældre ikke længere har tilstrække¬ligt med kræfter til at passe et stort hus med tilhørende have.
Så et totalt forbud mod nye boliger er jo så samtidigt et forvarsel om, at du måske kan risikere at skulle fraflyt¬ te kommunen, når den dag oprinder, hvor ens livssitua¬tion måtte blive ændret. Og det er jo ikke ønskeligt, hvis man hele livet har boet i Lej¬re. Derfor er der god grund til at gå nye veje i boligpolitik¬ken og kombinere hensyn til de gode landsbymiljøer med mulighed for lokal udvikling, hvor der er et klart lokalt øn¬ske og behov herfor.
Omdannelse af eksiste¬rende boliger og landejen¬domme og dannelse af flere bofællesskaber kunne såle¬des være en oplagt løsning i lokalområderne. Den Kon¬servative Vælgerforening i Lejre gennemfører en lang række dialogarrangementer rundt i kommunen med af¬ sæt i og respekt for de sær¬ lige forhold, der gælder lo¬kalt. Vi ønsker transparens i beslutningsprocesserne og en bedre lokal dialog. Der¬ for inviterer de konservative til en snak med borgerne, så
vi sammen kan skabe bedre, rammer for fremtiden.


bottom of page